wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GASPARTS.PLNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gasparts.pl. Sprzedającym jest firma RENTEGO S.J. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wł. Reymonta 1A, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP: 9661726431, Regon: 052235180, zwany także zamiennie „Sprzedającym”.

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- osobiście, w siedzibie firmy

- pod numerem telefonu +48 85 675 45 03 (koszt połączenia wg stawek operatora)

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@gasparts.pl

 

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w lub poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów lub realizacją jego zamówienia.

 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego (Sklepu).

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem

  www.gasparts.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gasparts.pl

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 1. Sklep internetowy www.gasparts.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, przy czym prezentowane na stronie sklepu treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, a mają na celu ułatwienie doprowadzenia do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem.

 1. Wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu www.gasparts.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet korzystającym ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej obsługującej pliki „cookies”.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Na stronach internetowych sklepu www.gasparts.pl podawane są ceny netto i brutto prezentowanych towarów w złotych polskich, przy czym realizacja zamówień następuje w cenach brutto.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i kosztów dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, takich jak koszty dokonywanej płatności czy usług dodatkowych zamawianych przez Klienta. Ostateczna wartość zamówienia, jest przedstawiana Klientowi w trakcie procesu zamawiania, przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne mogą być składane w czasie pracy firmy Sprzedającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu, a w przypadku zamówień składanych przez internet i drogą mailową również prawidłowy adres e-mail a Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Wyrażając taką wolę Klient jednocześnie uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 8. Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 9. W trakcie składania zamówienia Klient może dokonać rejestracji konta w systemie Sprzedającego w celu ułatwienie procesu składania kolejnego Zamówienia. Aby tego dokonać Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, Poczty Polskiej lub innymi drogami określonymi w zakładce „Płatność i dostawa” na stronie www.gasparts.pl . Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.

 1. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. W przypadku, jeśli rzeczywisty planowany termin dostawy będzie dłuższy od terminu podanego na stronach serwisu o więcej niż 7 dni robocze, Sprzedający zobowiązany jest skontaktować się z Klientem i poinformować go o tym. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

 2. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce „Płatność i dostawa” na stronie www.gasparts.pl . Klient ponosi również koszty Usług dodatkowych, które będą zrealizowane na jego wyraźne życzenie, takie jak np. dostawa towaru w wyznaczonym przez niego terminie. W celu zamówienia Usług dodatkowych oraz ustalenia ich kosztów należy każdorazowo skontaktować się ze Sklepem. Realizacja Usług dodatkowych po dokonaniu ustaleń ze Sklepem wymaga ich potwierdzenia drogą mailową.

 

§ 5 Dokumenty sprzedaży i forma płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Rodzaj żądanego dokumentu należy określić w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku wytycznych wystawiony zostanie paragon fiskalny.

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez osobistą wpłatę należności w kasie firmy RENTEGO, przy odbiorze przesyłki (po wybraniu w trakcie dokonywania zakupu opcji za pobraniem) lub przelewem na konto bankowe sklepu. Formy płatności, numer konta bankowego i inne informacje na ten temat są dostępne w zakładce „Płatność i dostawa”. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje również e-mail zawierający szczegółowe informacje o numerze konta i wybranym sposobie realizacji zamówienia.

   

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na nasz adres mailowy info@gasparts.pl lub na adres siedziby naszej firmy: RENTEGO S.J. 15-717 Białystok ul. Wł. Reymonta 1A oświadczenie o następującej treści:


 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

 

Ja, niżej podpisany/a.........………………...........................….……...........………niniejszym informuję o odstąpieniu od zawartej dnia ...................... umowy sprzedaży rzeczy określonych następującymi parametrami:


 

 1. Numer zamówienia: .............................................

 2. Towar, którego dotyczy odstąpienie: ................................................................................

              ................................................................................

 3. Data odbioru towaru: .............................................

 

Dane Kupującego:

 

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

telefon: .................................................. e-mail: ..........................................................................

 

 

Proszę o zwrot zapłaconej przeze mnie ceny przekazem pocztowym na powyższy adres / na konto bankowe (*) numer: ................................................................................................................................................................

 

 

……………………………………

Podpis Kupującego

(nie dotyczy oświadczeń dostarczonych drogą elektroniczną)

 

(*) Niepotrzebne skreślić


 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: RENTEGO S.J. 15-717 Białystok ul. Wł. Reymonta 1A. Klient dokonuje wysyłki zwracanego towaru na swój koszt, chyba, że w konkretnym przypadku strony ustalą inaczej. Kupujący nie przyjmuje wysyłek za pobraniem, gdyż uniemożliwia to weryfikację zwracanego towaru.

 1. Zwrot płatności za zwracany towar następuje po pozytywnej weryfikacji stanu towaru przez Kupującego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Aby weryfikacja była pozytywna towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot wartości zakupu dokonywany jest przekazem pocztowym lub przelewem na adres lub konto bankowe wskazane przez Kupującego w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi podlega należność za zwrócony towar oraz koszty przesyłki towaru do Kupującego w wysokości równej najtańszej formie przesyłki dostępnej dla danego towaru w zakładce „Płatność i dostawa”.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty sprzedawane w sklepie www.gasparts.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są najczęściej określone w druku dołączonym do produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. W takim przypadku adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 1. Reklamacje realizowane za pośrednictwem Sprzedającego należy składać na adres RENTEGO S.J. 15-717 Białystok ul. Wł. Reymonta 1A.

 1. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i informacją o stwierdzonej usterce.

 1. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. W przypadku reklamacji bezzasadnej Sprzedający może obciążyć Klienta kosztami przeglądu i wysyłki reklamowanych Towarów.

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 1. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, po upływie dwóch miesięcy od nabycia Towaru, chyba, że przed upływem tego terminu poinformuje Sprzedającego o wystąpieniu niezgodności. W tym przypadku Klient powinien umożliwić Sprzedającemu doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z umową w terminie do 14 dni od dokonania zgłoszenia.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. W celu realizacji zamówień złożonych w firmie RENTEGO S.J. niezbędne jest podanie danych osobowych takich jak Imię i Nazwisko lub nazwa firmy kupującego, adres do dostawy zamówionych towarów oraz telefon kontaktowy. Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny.

 2. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta a także całkowitego usunięcia konta.

 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma RENTEGO S.J. z siedzibą w Białymstoku ul. Wł. Reymonta 1A.

 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży.

 5. Aby możliwym była realizacja zamówienia dane osobowe Klienta mogą być przekazywane:
  - podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta
  - instytucjom uczestniczącym w realizacji płatności za zakup
  - podmiotom prowadzącym obsługę posprzedażową zakupionych towarów lub usług np. serwisu naprawczego w trakcie procesu reklamacji.

 6. Osoby, których dotyczą podane dane mają swobodne prawo dostępu do ich treści i zakresu wykorzystywania i w każdej chwili mogą wystąpić do administratora z żądaniem do ich:

  - wglądu

  - poprawienia

  - ograniczenia używania

  - usunięcia z baz danych

  - przeniesienia do innego administratora

 7. Celem realizacji czynności opisanych w § 8 pkt 6 należy wysłać stosowne żądanie drogą mailową na adres info@gasparts.pl lub zawiadomić o tym administratora danych w inny skuteczny sposób.

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w zakładce „Regulamin” na stronie www.gasparts.pl

 2. Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie wraz z jego wprowadzeniem i opublikowaniem w zakładce „Regulamin” na stronie www.gasparts.pl. Do tego czasu obowiązującą jest jego poprzednia wersja.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych jego postanowień.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2019.

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu